ویکی‌پدیا:هفتگی عکس

دله راه:
وپ:هع

این صفحه جه بنشنه اتا هفته وسّه، یَتّا عکس ره بی‌یشتن گت صفحه درون. هرچنتا عکس که شمه دِل ونه ره بتونّی نومزه هاکنین که هفته‌ئون مختلف دله، بوره گتِ صفحه دله.

این هفته‌یِ عکس
 • این هفته اینتا عکس لیست درون جه نوبت دانّه:
  بورلی کلی‌یری، اتا وچونِ داستانون بنویشت‌کر (=نویسنده) بی‌یه. وه ۲۵ مارس ۲۰۲۰، ۱۰۵ سالگی گادر بمرده. اینتا عکس وه ره سالِ ۱۹۳۸ دله سِراق دنه.
  • ممکن هسته که اتا هفته هیچ عکسی دنی‎بوئه؛ اتا اینتی موقع، قبلی هفتهٔ عکس شونه گت صفحه دله.
ونه کار بزوئن
 • [[پرونده:{{ویکی‌پدیا:هفتگی عکس/سال {{سال}}/هفته {{هفته}}}}|قایده|انگشتدان|{{ویکی‌پدیا:هفتگی عکس/سال {{سال}}/هفته {{هفته}} (شرح)}}]] -> اینتی عکس قاب درون انه البته قایده جاء ونه، ونه قایده ره بی‌یلین
 • {{هفتگی شابلون}} -> هفتگی عکس همونتی اِنه که گت صفحه دله دره اینتا عکس وسط کفنه و ونه قایده 350px هسته.

عکس نومزه هاکردن ِمراحل

ونه مراحل اینتی هسته:

 1. ونه اتا عکس انتخاب هاکنین و اتا بنویشته (شرح) ونه وسّه آماده دارین.
 2. اتا سِرخ لینک که هفتگی عکسون رجه درون دره سَر کلیک هاکنین تا دچی‌ین ِصفحه دیار بوو. مُخبر بائین که این کادر دله هر هفته‌یِ وسّه «بساتن» و «بنویشته» ِعبارت دَرنه که اولی دله ونه عکسِ نوم ره بی‌یلین و دومی دله ونه توضیحات ره بَنویسین.
 3. اون صفحه درون که عکسِ نوم ره خانه فقط عکسی که آماده دارنی ِنوم ره بی‌یلین. (بدون "پرونده:" یا هر چیز اضافه). مُخبِر بائین که این عکس ِتوضیحات ونه همون هفته‌یِ عکس پَلی قِرار بَییره و اتا هفته وسّه بائِن.
 4. همه هفته‌ئون دِشنبه‌ها عکسی که اون هفته وسّه انتخاب هاکردنی، گتِ صفحه دله سِراق هِدائه وانه و حداقل یک هفته اونجه دَره.

رجه

امسال ِکار بی‌یشت‌بَیی عکسون

هفته انگوس‌گتی بنویشته تغییر هدائن ِلینک
۱ Damavand-Iran-2018.jpg دماوند که مازرون و ایران ِگت‌ترین چکل هسته. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۳ George Orwell, c. 1940 (41928180381).jpg جورج اورول اتا انگلیسی نویسنده بی‌یه که آنارشیستی افکار داشته. ونه معروفترین کتابون «حیوون‌های بنه» و «١٩٨۴» هستنه، که دیکتاتوری کشورون ره بررسی کانده. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۴ Mazerun in 1352.svg مازرون اوستان ِنقشه، سال ۱۳۵۲ دله. اون گادِر هنتا گلستان اوستان نَی‌بی‌یه و مازرون دله دیّه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۶ European otter 02.jpg اتا ئو شنگ که ماهی بئیته، دَرخانّه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۷ Qur'an Tabari.jpg محمد بن جریر طبری ِکتاب ِاولین صفحه که فاتحه سوره شنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۱ Hajji Firuz & sun.svg شمه نو سال موارک! عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۲ Sari tomb of abbas01.jpg امامزاده عباسِ مقبره، ات‌تا زیاتگا ساریِ شرقِ دله عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۳ گرمابه کهن سنگچال یک.jpg اتا عمومی حمبوم، سنگ‌چالِ روستا دله. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۴ Beverly Cleary 1938.jpg بورلی کلی‌یری، اتا وچونِ داستانون بنویشت‌کر (=نویسنده) بی‌یه. وه ۲۵ مارس ۲۰۲۰، ۱۰۵ سالگی گادر بمرده. اینتا عکس وه ره سالِ ۱۹۳۸ دله سِراق دنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن

تلمبارون

اصلی صفحه‌یِ هفتگی عکسونِ تلمبار:

This page is based on a Wikipedia article written by contributors (read/edit). Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply. Images, videos and audio are available under their respective licenses. Cover photo is available under CC BY 2.0 license.